Emisyon & İmisyon Ölçümleri

EMİSYON (BACA GAZI) ÖLÇÜMLERİ

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

» Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O, SO2, NOx, NO, NO2)

» Bacada Metan Gazı (CH4) Ölçümü

» Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü 

» Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini 

» Bacada İslilik Analizi

» Bacada Hız Tayini                                            

» Gaz Sıcaklığı Tayini 

» Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi 

» Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi

» Kütlesel Debi Hesaplanması

 

PARAMETRE 

METOT 

STANDART ADI 

Karbonmonoksit (CO) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Karbondioksit (CO2) 

Infrared Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Oksijen (O2) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu 

TS ISO 12039:2005 

Azot oksitler (NOx) 

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM-022:1998 

Kükürt dioksit (SO2)                         

Elektrokimyasal Hücre Metodu   

TS ISO 7935:1999 

Metan (CXHy) 

Infrared Metodu 

EPA Method 25B:2000 

islilik 

Bacarach Skalası 

TS 9503:1991 

Partikül Madde 

İzokinetik Numune Alma 

TS ISO 9096:2004
TS ISO 13284-1:2003 

Baca Gazında Nem Tayini 

Gravimetrik Metot 

EPA METOT 4 

Baca Gazında Hız ve Debi Tayini   

Pitot Tüp Metodu 

TS ISO 10780:1999 

Baca Gazında Sıcaklık Tayini 

Termocouple 

İİM-00 

Uçucu Organik Bileşik ve 
Buharlardan Numune Alma 

Aktif Karbon Metodu                 

TS EN 13649:2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMİSYON ÖLÇÜMÜ

Hava Kalitesi

Avrupa Birliği'nin temiz hava politikalarının amacı, teneffüs edilen havanın doğal ortam havası kadar iyi olmasını sağlamaktır.

Bu sebeple havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve diğer malzemelere olan etkilerine ilişkin bilgi ve veriler toplanıyor. Bu veriler sayesinde güncel durum analiz edilebilir, temiz hava stratejileri, simülasyon ve tahmine yönelik bilgisayar modelleri geliştirebilir.

Gaz şeklindeki ve katı haldeki hava kirleticileri ortam havasında farklı hareket ederler. Gaz halindeki kirleticiler uzak mesafelere taşınabilirken, katı parçacıklar kaynağın yakınlarında yere veya başka yüzeylere çökerler. Kuru depozisyon, yağmur ve yıkama ile hava tekrar temizlenebilir. Gaz halindeki ve katı haldeki hava kirleticileri kimyasal olarak dönüştürülebilir.

» İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü

» Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)

» Çöken Toz Ölçümü ve Analizi

» Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü

» Hava Kalitesi Modellemesi

 

PARAMETRE 

METOT 

STANDART ADI 

PM 10 Tayini 

Gravimetrik Metot 

EPA 40 Part CFR 50-2006

Çöken Toz Tayini 

Gravimetrik Metot 

BS 1747 
TS 2342:1976 

SO2,NO2,O3, HF, VOC(C2-C28), 
Aldehit, HCl, H2S, BTEX, NH3 Numune Alma       

Pasif Örnekleme Metodu      

TS EN 13528–1: 2006
TS EN 13528–2: 2004
TS EN 13528–3: 2004

Yukarıda belirtilen ölçüm ve analizler 03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY’’ ve

06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği-HKDYY” Kapsamında Yapılmaktadır